HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary, 22.11.2009, 3:2sn
1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F3.2, ISO 800 1/320 s, F5.6, ISO 800
thn_IMG_7991.jpg thn_IMG_7996.jpg thn_IMG_8001.jpg thn_IMG_8005.jpg
1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8008.jpg thn_IMG_8013.jpg thn_IMG_8014.jpg thn_IMG_8016.jpg
1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F8.0, ISO 800
thn_IMG_8018.jpg thn_IMG_8021.jpg thn_IMG_8022.jpg thn_IMG_8023.jpg
1/320 s, F5.6, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_8024.jpg thn_IMG_8027.jpg thn_IMG_8028.jpg thn_IMG_8029.jpg
1/320 s, F3.2, ISO 800 1/320 s, F8.0, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_8036.jpg thn_IMG_8038.jpg thn_IMG_8039.jpg thn_IMG_8040.jpg
1/320 s, F5.6, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG_8043.jpg thn_IMG_8044.jpg thn_IMG_8049.jpg thn_IMG_8050.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8056.jpg thn_IMG_8058.jpg thn_IMG_8062.jpg thn_IMG_8063.jpg
1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG_8066.jpg thn_IMG_8071.jpg thn_IMG_8072.jpg thn_IMG_8074.jpg
1/320 s, F5.6, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG_8076.jpg thn_IMG_8078.jpg thn_IMG_8079.jpg thn_IMG_8080.jpg
1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8082.jpg thn_IMG_8083.jpg thn_IMG_8084.jpg thn_IMG_8085.jpg
1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_8086.jpg thn_IMG_8091.jpg thn_IMG_8096.jpg thn_IMG_8097.jpg
1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800
thn_IMG_8098.jpg thn_IMG_8100.jpg thn_IMG_8101.jpg thn_IMG_8104.jpg
1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8105.jpg thn_IMG_8106.jpg thn_IMG_8107.jpg thn_IMG_8109.jpg
1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/160 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG_8110.jpg thn_IMG_8114.jpg thn_IMG_8116.jpg thn_IMG_8126.jpg
1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F3.2, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_8128.jpg thn_IMG_8129.jpg thn_IMG_8131.jpg thn_IMG_8136.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_8138.jpg thn_IMG_8141.jpg thn_IMG_8144.jpg thn_IMG_8148.jpg
1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F3.2, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8149.jpg thn_IMG_8150.jpg thn_IMG_8151.jpg thn_IMG_8152.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F3.2, ISO 800
thn_IMG_8156.jpg thn_IMG_8157.jpg thn_IMG_8158.jpg thn_IMG_8167.jpg
1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8168.jpg thn_IMG_8173.jpg thn_IMG_8174.jpg thn_IMG_8175.jpg
1/320 s, F3.2, ISO 800 1/320 s, F7.1, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_8176.jpg thn_IMG_8178.jpg thn_IMG_8180.jpg thn_IMG_8181.jpg
1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_8182.jpg thn_IMG_8184.jpg thn_IMG_8185.jpg thn_IMG_8186.jpg
1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8190.jpg thn_IMG_8197.jpg thn_IMG_8199.jpg thn_IMG_8204.jpg
1/320 s, F6.3, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F5.6, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8206.jpg thn_IMG_8208.jpg thn_IMG_8209.jpg thn_IMG_8210.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800
thn_IMG_8212.jpg thn_IMG_8214.jpg thn_IMG_8216.jpg thn_IMG_8222.jpg
1/125 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F14, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800
thn_IMG_8223.jpg thn_IMG_8232.jpg thn_IMG_8233.jpg thn_IMG_8237.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F5.6, ISO 800
thn_IMG_8238.jpg thn_IMG_8239.jpg thn_IMG_8241.jpg thn_IMG_8242.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F5.6, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_8243.jpg thn_IMG_8245.jpg thn_IMG_8248.jpg thn_IMG_8249.jpg
1/250 s, F4.0, ISO 800 1/250 s, F2.8, ISO 800 1/250 s, F2.8, ISO 800 1/250 s, F5.0, ISO 800
thn_IMG_8252.jpg thn_IMG_8253.jpg thn_IMG_8255.jpg thn_IMG_8256.jpg
1/320 s, F8.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8258.jpg thn_IMG_8261.jpg thn_IMG_8264.jpg thn_IMG_8266.jpg
1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_8268.jpg thn_IMG_8272.jpg thn_IMG_8273.jpg thn_IMG_8277.jpg
1/320 s, F3.2, ISO 800 1/320 s, F3.2, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG_8278.jpg thn_IMG_8279.jpg thn_IMG_8282.jpg thn_IMG_8284.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8286.jpg thn_IMG_8288.jpg thn_IMG_8289.jpg thn_IMG_8291.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F5.6, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8294.jpg thn_IMG_8296.jpg thn_IMG_8299.jpg thn_IMG_8300.jpg
1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG_8301.jpg thn_IMG_8302.jpg thn_IMG_8303.jpg thn_IMG_8304.jpg
1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F5.0, ISO 800 1/320 s, F4.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_8308.jpg thn_IMG_8311.jpg thn_IMG_8312.jpg thn_IMG_8316.jpg
1/320 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_8317.jpg thn_IMG_8318.jpg thn_IMG_8320.jpg thn_IMG_8322.jpg
1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/320 s, F4.0, ISO 800 1/125 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_8325.jpg thn_IMG_8326.jpg thn_IMG_8329.jpg thn_IMG_8331.jpg
1/125 s, F4.0, ISO 800 1/125 s, F3.5, ISO 800 1/125 s, F10, ISO 800 1/100 s, F10, ISO 800
thn_IMG_8334.jpg thn_IMG_8335.jpg thn_IMG_8338.jpg thn_IMG_8339.jpg
1/100 s, F8.0, ISO 800 1/100 s, F7.1, ISO 800 1/200 s, F5.6, ISO 800 1/200 s, F5.6, ISO 800
thn_IMG_8343.jpg thn_IMG_8348.jpg thn_IMG_8349.jpg thn_IMG_8353.jpg
1/200 s, F5.6, ISO 800 1/200 s, F5.6, ISO 800 1/200 s, F5.0, ISO 800 1/200 s, F5.6, ISO 800
thn_IMG_8355.jpg thn_IMG_8356.jpg thn_IMG_8357.jpg thn_IMG_8361.jpg