HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Var, 19.03.2010, 2:1
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4263.jpg thn_IMG_4264.jpg thn_IMG_4266.jpg thn_IMG_4277.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800
thn_IMG_4278.jpg thn_IMG_4280.jpg thn_IMG_4285.jpg thn_IMG_4286.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800
thn_IMG_4295.jpg thn_IMG_4296.jpg thn_IMG_4299.jpg thn_IMG_4301.jpg
1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4308.jpg thn_IMG_4310.jpg thn_IMG_4314.jpg thn_IMG_4315.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4318.jpg thn_IMG_4321.jpg thn_IMG_4322.jpg thn_IMG_4328.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4337.jpg thn_IMG_4352.jpg thn_IMG_4353.jpg thn_IMG_4357.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4365.jpg thn_IMG_4366.jpg thn_IMG_4370.jpg thn_IMG_4371.jpg
1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4374.jpg thn_IMG_4376.jpg thn_IMG_4378.jpg thn_IMG_4381.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4382.jpg thn_IMG_4385.jpg thn_IMG_4390.jpg thn_IMG_4391.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4393.jpg thn_IMG_4394.jpg thn_IMG_4396.jpg thn_IMG_4398.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4400.jpg thn_IMG_4401.jpg thn_IMG_4402.jpg thn_IMG_4403.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F5.0, ISO 800
thn_IMG_4404.jpg thn_IMG_4406.jpg thn_IMG_4411.jpg thn_IMG_4416.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_4419.jpg thn_IMG_4427.jpg thn_IMG_4431.jpg thn_IMG_4436.jpg
1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4437.jpg thn_IMG_4438.jpg thn_IMG_4445.jpg thn_IMG_4447.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4451.jpg thn_IMG_4457.jpg thn_IMG_4466.jpg thn_IMG_4467.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG_4472.jpg thn_IMG_4501.jpg thn_IMG_4514.jpg thn_IMG_4520.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800
thn_IMG_4522.jpg thn_IMG_4525.jpg thn_IMG_4528.jpg thn_IMG_4530.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4535.jpg thn_IMG_4538.jpg thn_IMG_4540.jpg thn_IMG_4546.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4547.jpg thn_IMG_4548.jpg thn_IMG_4557.jpg thn_IMG_4558.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4560.jpg thn_IMG_4563.jpg thn_IMG_4567.jpg thn_IMG_4571.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4572.jpg thn_IMG_4574.jpg thn_IMG_4575.jpg thn_IMG_4579.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4585.jpg thn_IMG_4589.jpg thn_IMG_4590.jpg thn_IMG_4591.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4594.jpg thn_IMG_4600.jpg thn_IMG_4601.jpg thn_IMG_4603.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4607.jpg thn_IMG_4608.jpg thn_IMG_4610.jpg thn_IMG_4614.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4615.jpg thn_IMG_4617.jpg thn_IMG_4618.jpg thn_IMG_4620.jpg
1/250 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG_4623.jpg thn_IMG_4627.jpg thn_IMG_4632.jpg thn_IMG_4633.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_4635.jpg thn_IMG_4636.jpg thn_IMG_4639.jpg thn_IMG_4641.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_4645.jpg thn_IMG_4647.jpg thn_IMG_4652.jpg thn_IMG_4655.jpg