HC Kometa Brno - Rytíři Kladno, 5:3, 01.03.2012
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5151.jpg thn_IMG_5155.jpg thn_IMG_5158.jpg thn_IMG_5160.jpg
1/640 s, F3.5, ISO 800 1/640 s, F3.2, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5163.jpg thn_IMG_5170.jpg thn_IMG_5171.jpg thn_IMG_5172.jpg
1/640 s, F3.2, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F3.2, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5178.jpg thn_IMG_5186.jpg thn_IMG_5189.jpg thn_IMG_5192.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/160 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5194.jpg thn_IMG_5197.jpg thn_IMG_5200.jpg thn_IMG_5208.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F3.5, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5211.jpg thn_IMG_5214.jpg thn_IMG_5216.jpg thn_IMG_5218.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5222.jpg thn_IMG_5223.jpg thn_IMG_5233.jpg thn_IMG_5236.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F3.5, ISO 800 1/640 s, F3.2, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5243.jpg thn_IMG_5249.jpg thn_IMG_5254.jpg thn_IMG_5259.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/160 s, F5.6, ISO 800
thn_IMG_5265.jpg thn_IMG_5266.jpg thn_IMG_5267.jpg thn_IMG_5270.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F3.2, ISO 800 1/640 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_5276.jpg thn_IMG_5279.jpg thn_IMG_5281.jpg thn_IMG_5293.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/320 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5294.jpg thn_IMG_5299.jpg thn_IMG_5304.jpg thn_IMG_5315.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG_5317.jpg thn_IMG_5321.jpg thn_IMG_5325.jpg thn_IMG_5327.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/160 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5328.jpg thn_IMG_5337.jpg thn_IMG_5341.jpg thn_IMG_5342.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F3.5, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5356.jpg thn_IMG_5361.jpg thn_IMG_5363.jpg thn_IMG_5364.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5368.jpg thn_IMG_5373.jpg thn_IMG_5375.jpg thn_IMG_5379.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5382.jpg thn_IMG_5384.jpg thn_IMG_5386.jpg thn_IMG_5387.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5389.jpg thn_IMG_5391.jpg thn_IMG_5395.jpg thn_IMG_5401.jpg
1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800 1/640 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG_5409.jpg thn_IMG_5411.jpg thn_IMG_5414.jpg thn_IMG_5416.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/500 s, F4.0, ISO 1250 1/500 s, F4.0, ISO 1250
thn_IMG_5420.jpg thn_IMG_5421.jpg thn_IMG_5427.jpg thn_IMG_5429.jpg
1/500 s, F4.0, ISO 1250 1/500 s, F3.5, ISO 1250 1/500 s, F4.0, ISO 1250 1/500 s, F4.0, ISO 1250
thn_IMG_5430.jpg thn_IMG_5445.jpg thn_IMG_5450.jpg thn_IMG_5454.jpg
1/1000 s, F3.5, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F3.5, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250
thn_IMG_5456.jpg thn_IMG_5457.jpg thn_IMG_5459.jpg thn_IMG_5461.jpg
1/1000 s, F3.5, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250
thn_IMG_5463.jpg thn_IMG_5464.jpg thn_IMG_5466.jpg thn_IMG_5469.jpg
1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F3.5, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250
thn_IMG_5470.jpg thn_IMG_5472.jpg thn_IMG_5477.jpg thn_IMG_5481.jpg
1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250
thn_IMG_5483.jpg thn_IMG_5486.jpg thn_IMG_5487.jpg thn_IMG_5490.jpg
1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250
thn_IMG_5491.jpg thn_IMG_5493.jpg thn_IMG_5494.jpg thn_IMG_5500.jpg
1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/200 s, F5.6, ISO 1250 1/200 s, F8.0, ISO 1250
thn_IMG_5501.jpg thn_IMG_5510.jpg thn_IMG_5518.jpg thn_IMG_5523.jpg
1/200 s, F8.0, ISO 1250 1/200 s, F8.0, ISO 1250 1/200 s, F2.8, ISO 1250 1/200 s, F3.5, ISO 1250
thn_IMG_5526.jpg thn_IMG_5530.jpg thn_IMG_5535.jpg thn_IMG_5538.jpg
1/500 s, F3.5, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250
thn_IMG_5550.jpg thn_IMG_5554.jpg thn_IMG_5555.jpg thn_IMG_5557.jpg
1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/1000 s, F2.8, ISO 1250 1/100 s, F2.8, ISO 1250 1/100 s, F2.8, ISO 1250
thn_IMG_5559.jpg thn_IMG_5561.jpg thn_IMG_5568.jpg thn_IMG_5571.jpg