HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, 16.01.2011, 1:2
1/250 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG09904.jpg thn_IMG09910.jpg thn_IMG09911.jpg thn_IMG09915.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG09921.jpg thn_IMG09925.jpg thn_IMG09929.jpg thn_IMG09931.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800
thn_IMG09937.jpg thn_IMG09939.jpg thn_IMG09945.jpg thn_IMG09946.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG09948.jpg thn_IMG09952.jpg thn_IMG09955.jpg thn_IMG09957.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG09960.jpg thn_IMG09962.jpg thn_IMG09967.jpg thn_IMG09970.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG09978.jpg thn_IMG09984.jpg thn_IMG09986.jpg thn_IMG09987.jpg
1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG09988.jpg thn_IMG09989.jpg thn_IMG09990.jpg thn_IMG09991.jpg
1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800
thn_IMG09992.jpg thn_IMG10001.jpg thn_IMG10003.jpg thn_IMG10007.jpg
1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG10008.jpg thn_IMG10011.jpg thn_IMG10013.jpg thn_IMG10021.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG10027.jpg thn_IMG10031.jpg thn_IMG10033.jpg thn_IMG10041.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG10044.jpg thn_IMG10049.jpg thn_IMG10053.jpg thn_IMG10057.jpg
1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800
thn_IMG10060.jpg thn_IMG10061.jpg thn_IMG10067.jpg thn_IMG10068.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800
thn_IMG10077.jpg thn_IMG10078.jpg thn_IMG10081.jpg thn_IMG10091.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG10094.jpg thn_IMG10101.jpg thn_IMG10104.jpg thn_IMG10107.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG10112.jpg thn_IMG10116.jpg thn_IMG10119.jpg thn_IMG10121.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.2, ISO 800 1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG10123.jpg thn_IMG10126.jpg thn_IMG10130.jpg thn_IMG10135.jpg
1/400 s, F3.2, ISO 800 1/200 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F5.6, ISO 800
thn_IMG10141.jpg thn_IMG10146.jpg thn_IMG10150.jpg thn_IMG10152.jpg
1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F4.5, ISO 800
thn_IMG10154.jpg thn_IMG10156.jpg thn_IMG10157.jpg thn_IMG10161.jpg
1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F4.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG10163.jpg thn_IMG10169.jpg thn_IMG10172.jpg thn_IMG10175.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800
thn_IMG10189.jpg thn_IMG10193.jpg thn_IMG10198.jpg thn_IMG10199.jpg
1/400 s, F4.0, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F3.5, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG10201.jpg thn_IMG10204.jpg thn_IMG10206.jpg thn_IMG10209.jpg
1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800 1/400 s, F2.8, ISO 800
thn_IMG10211.jpg thn_IMG10213.jpg thn_IMG10216.jpg thn_IMG10217.jpg